ไทย | English
Cover

ข่าวและกิจกรรม

CEMB เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 1

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ Novotel Platinum Pratunam Hotel เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรม โดยในงานดังกล่าวศูนย์ได้ส่งนักวิจัยในโครงการของศูนย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่

  1. “Production of recombinant protein for enhancing biological properties of glass ionomer cement with medical and dental applications” โดยรองศาสตราจารย์ ทพญ. อุรีพร เล็กกัต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. “Large-scale production for clinical grade interferon gamma and development of Point-of-Care test kit for screening of anti-interferon-gamma antibody in patients with adult-onset immunodeficiency (AOID)” โดยดร. ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. “Bacterial Luciferase as A Gene Reporter” โดยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. “Development of immunochromatographic assay (ICA) strip test for rapid diagnosis in human penicilliosis marneffei” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สิริดา ยังฉิม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st

CEMB เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Siam at Siam เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรม โดยได้ส่งนักวิจัยในโครงการของศูนย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่

  1. “New virus-like particle-based vaccine against house dust mite allergy” โดย Associate Prof. Alain Jacquet คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. “QEEG in neuropsychiatric and degenerative diseases , diagnosis and neurofeedback” โดย อ.พญ. โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
i with i 2nd

CEMB จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2560

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์จากการดำเนินงานให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ ในพื้นที่ของอาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ระหว่างวันที 12-16 มิถุนายน 2560
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้นำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมนำเสนอในนิทรรศการ เช่น
Exhibition from CEMB

ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโรคฉี่หนูแบบทันการณ์

Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB
Exhibition from CEMB

ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับสำหรับผู้สูงอายุ


CEMB เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 3

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน Promoting I with I ครั้งที่ 3 ในวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่ได้ผ่านการพัฒนาขึ้นในประเทศให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรม โดยได้ส่งนักวิจัยในโครงการของศูนย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่

  1. “ชุดตรวจแอนติบอดี IgM/ IgG สำหรับโรคไข้ฉี่หนู” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. “DNA chip for screening E. coli drug resistance-gene in human, animal, and animal food” โดย นายกวิน น้าวัฒนไพบูลย์ บริษัท เซโนสติกส์ (Zenostic limited company) ซึ่งเป็น startup หนึ่งใน incubator hatch ของมหาวิทยาลัยมหิดล
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st
i with i 1st