ไทย | English
Cover

เครือข่ายวิจัยและพัฒนา

เครือข่ายศูนย์พัฒนาชุดตรวจโรคทั้ง 7 แห่ง

CEMB ร่วมกับศูนย์พัฒนาชุดตรวจโรคภายใต้มหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center of Innovative Immunodiagnostic Development, CIID)
  2. ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Medical Device Research Laboratory Naresuan Universit)
  3. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Center for Innovation and Standard for Medical Technology and Physical Therapy, CISMaP)
  4. ห้องปฏิบัติการไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Medical Biosensor Laboratory)
  5. หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา (Research Unit of Sensor Innovation at BUU)
  6. ศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Qualified Diagnostic Development center, QDD center)
  7. ศูนย์วิจัยและการผลิตเพื่อพัฒนาชุดตรวจโรค และตรวจสอบความปลอดภัยอาหารที่ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล (Advanced Diagnosis Development Center, ADDC)

ได้มีการจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์โครงการ "เครือข่ายความร่วมมือศูนย์พัฒนาชุดตรวจโรคภายใต้โครงการ Innovation Hub" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมีการนำเสนอจุดเด่นและความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการของแต่ละศูนย์ หากท่านใดมีความสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ https://cndc.tech

Innovative product and service developed by CNDC
(Online Medical Device Technomart event 2nd : 28th June 2023)