ไทย | English
Cover

ทุนวิจัย

ระเบียบการให้ทุน

 1. ขอบเขตของงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน

  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เน้นให้การสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ

  1. Biologics (therapeutic proteins and vaccines) (สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว และ คลัสเตอร์วิจัย) ได้แก่การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุหรือแนวทางที่ใช้ชีววัตถุเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ

  2. Diagnostic Test Kits (สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว และคลัสเตอร์วิจัย) ได้แก่การวิจัยแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจโรคที่ทันสมัย แม่นยำ เป็นที่ยอมรับโดยใช้หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

  3. Nutraceuticals (เฉพาะโครงการวิจัยเดี่ยว) ได้แก่การวิจัยที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต โดยมีการศึกษาที่เข้าใจกลไกการทำงานของสารที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและพิสูจน์ได้ โดยผลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นต้องแสดงให้เห็นความเป็นนวัตกรรมที่เชื่อมโยงและสามารถนำไปใช้ได้จริงกับภาคอุตสาหกรรมและอาจมี ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้วหรือมีแผนทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

 2. วงเงินทุนสนับสนุนและระยะเวลาดำเนินการ

  • แบบโครงการวิจัยเดี่ยว (งบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาทระยะเวลา 3 ปี)

  • แบบคลัสเตอร์วิจัย (มีนักวิจัยร่วมไม่น้อยกว่า 3 สถาบัน โครงการย่อยไม่น้อยกว่า 3 โครงการ งบประมาณไม่เกิน 15 ล้านบาทระยะเวลา 3 ปี)

  โดยทุนวิจัยที่สนับสนุนจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่ นักวิจัย (Research Assistant: RA) และค่าใช้จ่ายในโครงการอื่นๆตามรายละเอียดที่แนบมา สำหรับงบประมาณ ปี 2561 ข้ามปีจนถึง 2562 โดยทางศูนย์มีแผนที่จะของบประมาณและทุนสนับสนุนเพิ่มเติมในปีที่ 3 และปีต่อไป ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อการสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอมากยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม

 3. คุณสมบัติสำหรับนักวิจัยที่เสนอขอรับทุน

  • เป็นนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เคยเสนอโครงการมายังศูนย์ หรือ นักวิจัยที่มีความสนใจเสนอโครงการใหม่ต่อศูนย์

  • โครงการที่ได้รับการพิจารณาจากนักวิจัยข้างต้นต้องสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานในระยะที่ 3 ของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ (สบว.) คือเน้นนวัตกรรมที่มีความเชื่อมโยงและมีความเป็นไปได้ที่สามารถนำไปใช้ได้กับภาคเอกชน โดยนวัตกรรมหมายถึงทั้งด้านผลิตภัณฑ์ (Products) กระบวนการ (Process) และการให้บริการ (Service) กรณีที่ข้อเสนอโครงการมีหนังสือรับรองจากภาคเอกชนหรือแหล่งทุนอื่นที่แสดงความสนใจและความพร้อมในการร่วมลงทุนโครงการวิจัย (matching fund) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการยื่นขอทุนวิจัยและขั้นตอนการพิจารณาโครงการ (ทุนวิจัยของ ศทพ./CEMB ประจำปีงบประมาณ 2562)

 1. ขอให้นักวิจัยผู้สนใจที่มีคุณสมบัติยื่นข้อเสนอโครงการดังนี้

  • กรณีโครงการวิจัยเดี่ยวยื่นแบบฟอร์ม Research Full Proposal ตามแบบฟอร์ม CEMB-FP01-62

  • กรณียื่นโครงการวิจัยแบบคลัสเตอร์วิจัย ให้ยื่นข้อมูลโปรแกรมวิจัยตามแบบฟอร์ม CEMB-CRP01-62 พร้อมทั้ง Research Full Proposal ของแต่ละโครงการย่อย (ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ) ตามแบบฟอร์ม CEMB-FP01-62

  • ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการสมัครทุนโครงการวิจัย คลิกที่นี่

 2. ศูนย์ฯจะพิจารณา Research Full Proposal โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญร่วมพิจารณา โดยกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณา Research Full Proposal ที่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น

 3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยต่อ สบว. และทำสัญญาให้ทุนกับนักวิจัยเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณต่อไป

โครงการที่ได้รับทุน

โครงการประจำปี 2559

 1. Production of recombinant protein for enhance biological property of glass ionomer cement for medical and dental applications (การผลิตโปรตีนลูกผสมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางชีวภาพของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์เพื่อใช้ในการแพทย์และทันตกรรม)
  รศ.ทพญ.ดร. อุรีพร เล็กกัต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 2. Development of a practical paper-based DNA sensing device for detecting thalassemia mutations (การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดดีเอ็นเอฐานกระดาษสำหรับตรวจการกลายพันธุ์โรคธาลัสซีเมีย)
  ศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3. Optimization of rCRM197 carrier protein production in Escherichia coli (การพัฒนากระบวนผลิตรีคอมบิแนท์โปรตีน CRM197 จากเชื้อเอสเชอริเชียโคไล)
  ผศ.ดร. ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 4. A paper-based RNA biosensor for rapid and sensitive diagnosis of virus infection (อาร์เอ็นเอไบโอเซนเซอร์ชนิดกระดาษสำหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อจากไวรัสที่มีความรวดเร็วและความไวในการตรวจวัดสูง)
  ผศ.ดร. จำรัส พร้อมมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 5. Nanoencapsulated curcumin for prevention of cholangiocarcinoma (นาโนเอ็นแคปซูลเคอร์คูมินสำหรับป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี)
  รศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 6. Development of Anti-Androgenic Alopecia (Hair Loss) Products from Thai Plant Extracts (การพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้โรคผมร่วงชนิดแอนโดรจินิคอะโลเพเซียจากสารสกัดพืช)
  รศ.ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 7. Development of chimeric antigen receptor (CAR)-T cells for nasopharyngeal cancer therapy (การพัฒนาทีเซลล์ที่มีตัวรับลูกผสมเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งของโพรงหลังจมูก)
  ผศ.ดร.นพ. ปกรัฐ หังสสูต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 8. Utilization of MUBio building for process development of biologics and diagnostic kits production in pilot scale facility (การใช้ประโยชน์อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUBio) เพื่อทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชีววัตถุและชุดตรวจโรค ในระดับอุตสาหกรรม)
  ผศ.ดร. สมชาย เชื้อวัชรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 9. Establishment of Reference Laboratory of Process Analytical Technology for Biopharmaceutical, Pharmaceutical and Nutraceutical Products (โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิเคราะห์กระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
  รศ.ดร. สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการประจำปี 2560

 1. Characterization of bioactive peptides from porcine blood (การศึกษา Bioactive peptides จากเลือดสุกร)
  ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 2. Development of Recombinant Hansenula polymorpha for Production of Human Papillomavirus (HPV) Vaccine (การพัฒนาสายพันธุ์รีคอมบิแนนท์ Hansenula polymorpha เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก)
  รศ.ดร. ชื่นจิตต์ บุญเฉิด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 3. New virus-like particle-based vaccine against house dust mite allergy (วัคซีนใหม่รักษาโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นโดยใช้อนุภาครูปร่างเสมือนไวรัส)
  Associate Professor Alain Jacquet คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 4. Development of diagnostic tools for calcium pyrophosphate deposition disease using fluorescent chemosensors (การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคการสะสมของแคลเซียมไพโรฟอสเฟตโดยใช้คีโมเซนเซอร์เรืองแสง)
  รศ.ดร. จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 5. ARM3D: Development of Innovation for Antimicrobial Resistance Monitoring, Detection, Drugs and Devices (ARM3D: การพัฒนานวัตกรรม การติดตาม การตรวจวินิจฉัย การค้นหาตัวยา และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการ ควบคุมการระบาดของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ)
  รศ.ดร. ชนินทร์ นันทเสนามาตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 6. HbA1 c Optical Sensor based on Integrated Multichannel Spectroscopy Platform toward Point Of Care Testing (เครื่องวัดฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือดแบบพกพาโดยอาศัยเทคโนโลยีทรานสดิวเซอร์เชิงแสงและระบบสเปกโตรสโคปีแบบหลายช่องรับสัญญาณ)
  ผศ.ดร. จำรัส พร้อมมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 7. Enhancement of detection ability of bacterial luciferase reaction (การเพิ่มประสิทธิภาพชุดตรวจวัดการแสดงออกยีนจากเอนไซม์ลูซิเฟอเรส)
  ผศ.ดร. รัชนก ตินิกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 8. Biomedical and Clinical Decision and Management Support System: A Platform and Capacity Building (โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยโรคด้วยข้อมูลชีววิทยาทาการแพทย์)
  ดร. วโรดม เจริญสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 9. Innovative bioactive peptides derived from by-product in poultry industry(นวัตกรรมเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสัตว์ปีก)
  รศ.ดร.อภิชาติ กาญจนทัต สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 10. Large-scale production for clinical grade interferon gamma and development of Point-of-Care test kit for screening of anti-interferon-gamma antibody in patients with adult-onset immunodeficiency (AOID) (การผลิตอินเตอร์เฟียรอนในปริมาณมากเพื่อใช้ทางการแพทย์และการพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายในการคัดกรองแอนติ-อินเตอร์เฟียรอนแอนติบอดีในผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในวัยผู้ใหญ่)
  ดร. ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 11. Development of expanded carrier screening test kit for Thai couples. (โครงการการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมสำหรับคู่สมรสไทยก่อนมีบุตร)
  ศ.ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 12. Development of anti-HLA/MIC detection relevant to kidney transplantation based on ion sensitive field effect transistor (ISFET) technology (การพัฒนาเทคโนโลยีอิสเฟตเพื่อการตรวจหาแอนติบอดีต่อเอชแอลเอและมิคที่มีความสำคัญต่อการปลูกถ่ายไต)
  รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 13. Development of Protein/DNA Biochip for Medical Diagnostic (การพัฒนาชุดตรวจ Protein/DNA Biochip เพื่อใช้ในทางการแพทย์)
  ผศ.ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 14. Multivalent nanoparticles-enabled microfluidic device for circulating tumor cells isolation and detection. (การแยกและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือดโดยใช้อุปกรณ์ของไหลจุลภาคที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยอนุภาคนาโน)
  ดร. สรชา ธรรมภิวัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 15. Electrochemical biosensors for detection of disease markers (ไบโอเซนเซอร์เคมีไฟฟ้าสําหรับตรวจวัดสารบ่งชี้โรค)
  รศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 16. Development of multiple recombinant antigens based-IgM ELISA assay for human leptospirosis (การพัฒนาต่อยอดชุดตรวจวินิจฉัยแอนติบอดีชนิดไอจีเอ็มต่อโปรตีนริคอมไบแนนหลายชนิดของเชื้อเลปโตสไปราด้วยเทคนิคอิไลซาสำหรับโรคเลปโตสไปโรสิส)
  ผศ.ดร. สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล