ไทย | English
Cover
เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค
Hub of talents on Diagnostics Test Kits

เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจโรค
Hub of talents on Diagnostics Test Kits

โครงการวิจัยเรื่อง “เครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านชุดตรวจ (Hub of talents on Diagnostics Test Kits)” ซึ่งได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงการดำเนินงานของเครือข่ายศูนย์ชุดตรวจในมหาวิทยาลัยหลักของประเทศ 6 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) เป็นผู้ประสานงานและเชื่อมโยงการดำเนินงาน โครงการวิจัยนี้จะดำเนินการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการติดต่อ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของศูนย์ชุดตรวจทั้ง 6 ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ งานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายฐานตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานของศูนย์ในเครือข่าย โดยมุ่งเน้นการอบรมด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการวิจัย ผลิต และพัฒนาชุดตรวจโรค วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ ประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรด้านนี้ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ผ่านทางการจัดอบรมวิชาการ การดูงาน และการทำข้อตกลงเพื่อความร่วมมือในเครือข่ายศูนย์ชุดตรวจกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ ซึ่งโครงการวิจัยมีแผนการจัดประชุมระดมความคิดหาแนวทางความร่วมมือด้านการลงทุนกับหน่วยงานภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศด้านการวิจัยในหัวข้อวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ระดับประเทศและระดับสากลได้ รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับองค์กรที่กำกับและควบคุม ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงานต่างประเทศเพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุดตรวจและเครื่องมือแพทย์ทั้งในไทยและระดับสากล ซึ่งศูนย์ชุดตรวจโรคทั้ง 6 ศูนย์ มีศักยภาพและความพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการที่มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาด้านชุดตรวจและเครื่องมือแพทย์ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานในระดับสากล ภายใต้ infrastructure และอุปกรณ์ที่มีความพร้อม และบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นศูนย์รวมทางด้านเทคโนโลยีชุดตรวจและผลักดันการสร้างระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน โดยจะนำไปสู่โอกาสการสร้างผลิตภัณฑ์และมาตรฐานใหม่ด้านการแพทย์ และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมด้านนี้ได้ต่อไปในอนาคต

ข่าวและกิจกรรม

นักวิจัยภายใต้เครือข่าย Hub of Talents

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ที่อยู่ : ห้อง K612 ตึกเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400
 1. ผศ. ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์
 2. นางสาวสิริลักษณ์ พวงประยงค์
 3. นางสาวตวงทิพย์ พูลกิจวัฒนา
 4. นางสาวโชติรส เทียนทองคำ
 5. นางสาวปัญญดา โถวเจริญ
 6. นางสาวภัทรมน ไกรสมเด็จ
 7. นางสาวศิริขวัญ ไวยวรรณ์
ศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ : ศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12
อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 1. ศ. ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
 2. รศ. ดร.กิตตินันท์ โกมลภิส
 3. ดร.วันวิสา พูนลาภเดชา
 4. นายณัฐิวุฒิ ขุนอาวุธ
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ : คณะเทคนิคการแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง CISMaP
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 1. รศ. ดร.พัชรี เจียรนัยกูร
 2. ผศ. ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์
 3. ดร.โมลิน ว่องวัฒนากูล
 4. นางสาวสุพรรณิการ์ คลังภูเขียว
 5. นางสาววราภรณ์ วรรณภาส
ห้องปฏิบัติการไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่อยู่ : ห้องปฏิบัติการไบโอเซนเซอร์ทางการแพทย์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
ชั้น 6 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 1. ศ. ดร. นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
 2. ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์
หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์เพื่อพัฒนาและผลิตชุดทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อยู่ : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
 1. ผศ. ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
 2. รศ. ดร.ยุภาพร สมีน้อย
 3. ผศ. ดร.ปิยะพร ณ หนองคาย
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 1. ผศ. ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
 2. ดร.นภาพร อภิรัฐเมธีกุล
ศูนย์วิจัยและการผลิตเพื่อพัฒนาชุดตรวจโรค และตรวจสอบความปลอดภัยอาหารที่ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยและการผลิตเพื่อพัฒนาชุดตรวจโรค และตรวจสอบความปลอดภัยอาหารที่ได้มาตรฐาน
ตึกเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400
 1. รศ. ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์
 2. ดร. นพ.เซบาสเตียน จักรกฤษณ์ บุณยรัตพันธุ์
 3. นางสาวนิภาดา ทำทัน