ไทย | English
Cover

Centre of Excellence on Medical Biotechnology

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (Center of Excellence on Medical Biotechnology : CEMB) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 โดยมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันแกนนำ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

การดำเนินการของศูนย์เป็นความร่วมมือโดยกลุ่มนักวิจัยที่มีความรู้และความชำนาญระดับแนวหน้าของประเทศ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตัวยาชีววัตถุใหม่สำหรับการรักษาและชุดตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค โดยใช้หลักการทำวิจัยครบวงจร

วัตถุประสงค์

งานวิจัยที่มุ่งเป้านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์จะทำให้เกิดผลกระทบดังนี้

 • เพิ่มความสามารถในการผลิต การวิเคราะห์ การทดสอบ และการวิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 • สร้างกลุ่มวิจัยที่มีความสามารถในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
 • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆให้เกิดการสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีววัตถุ (Partnering facilitation and Technology Licensing)
 • สร้างและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 • สร้างขีด ความสามารถ (Capacity Building)ของประเทศทางด้านการผลิตยาชีววัตถุ
 • ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
 • เพิ่มการเข้าถึงยาชีววัตถุที่มีประสิทธิภาพสูงแก่ประชาชนทั่วไป
 • ยกระดับมาตรฐานและสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ

วิสัยทัศน์

 • การผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนา
  • ชีววัตถุ (Biologics) ได้แก่ โปรตีนเพื่อการรักษา (Therapeutic proteins) และวัคซีน (Vaccines)
  • ชุดตรวจวินิจฉัยโรค (Diagnostic Test Kits)
 • การพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นนวัตกรรมเพื่อไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
 • การถ่ายทอดความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน
 • การสร้างบุคลากรวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้
 • กระตุ้นให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ และที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (Center of Excellence on Medical Biotechnology : CEMB) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 โดยมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันแกนนำ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

การดำเนินการของศูนย์เป็นความร่วมมือโดยกลุ่มนักวิจัยที่มีความรู้และความชำนาญระดับแนวหน้าของประเทศ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตัวยาชีววัตถุใหม่สำหรับการรักษาและชุดตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค โดยใช้หลักการทำวิจัยครบวงจร